...

3006*వ రోజు...

  పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం చూసుకుందాం! శ్రమదానకర్ణుల 3006* వ నాటి వేడుక!...

READMORE
...

3005*వ రోజు...

  పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం వెతకవలసిందే! 3005* వ వేకువ గ్రామ శ్రమదాన వైఖరులు!...

READMORE
...

3004*వ రోజు ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం వెతకవలసిందే! 3004* వ నాటి శ్రమ వీచికలు గుర్తిద్దాం!...

READMORE
...

3003*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం వెతకవలసిందే! 3000+3*  పని దినాల స్వచ్ఛ - సుందరోద్యమ చల్లపల్లి!...

READMORE
...

3002*వ రోజు...

  పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం వెతకవలసిందే! శ్రమదాన ధారా వాహికలో 3002* వ ఎపిసోడ్!...

READMORE
<< < ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... > >>