...

3001*వ రోజు ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం వెతకవలసిందే! కనుము పండుగ నాటి వీధి సేవలు - @3001*...

READMORE
...

2999*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం వెతకవలసిందే! 3000* - 1 వ నాటి వేడుకలు –...

READMORE
...

2998*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం వెతకవలసిందే! భోగికి ముందు నాటి శ్రమ వైభోగం - @2998*!...

READMORE
...

2997*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్నాయం వెతుకుదాం! సన్ ఫ్లవర్ కాలనీలో 36 మంది సేవా దళం - @2997*...

READMORE
...

2996*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులకి ప్రత్యామ్న్యాయం వెతుకుదాం! 31 మంది శరీర కష్టంతో చూపు త్రిప్పుకోనీయని NH216 అందం - @2996*...

READMORE
<< < ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... > >>