...

2198* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే వాడి వదిలించుకొనే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వేటినీ వాడనే వాడం!     ...

READMORE
...

2197* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే వాడి వదిలించుకొనే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వేటినీ వాడనే వాడం!   స్వచ్ఛ – బంధుర స్వగ్రామం కోసం కార్యకర్తల 2197* వ నాటి ప్రయత్నం. ...

READMORE
...

2196* వ రోజు...

 శుక్రవారం (30.07.2021) నాటి వేకువ 4.24 సమయంలోనే – వాట్సాప్ ఛాయాచిత్రం సాక్షిగా 13 మంది స్వచ్చంద శ్రమదాతలతో ప్రారంభమైన ఉమ్మడి చర్యలు మరి కొద్ది నిముషాల వ్యవధిలో...

READMORE
...

2195* వ రోజు...

 29.07.2021 (గురువారం) నాటి శుభోదయంలో 4.29 వేళ గంగులవారిపాలెం బాటలోనే – బండ్రేవు కోడు మురుగు కాల్వ గట్టు దగ్గరే – సొంత ఊరి ఆహ్లాదాన్ని మెరుగుపరిచే ఆదర్శ కృషిలో కలిసి వచ్చిన విజ్ఞులు 27 మంది. అందుమూలంగా ఉదాహరణ ప్రాయంగా రూపొందిన చోటు సదరు దారికి చెందిన 100 – 150 గజాల నిడివి! తమవి కాని, తమకు సం...

READMORE
...

2194* వ రోజు...

 బుధవారం (28.07.2021) వేకువ - 4.28 & 6.10 వేళల నడుమ గంగులవారిపాలెం బాట తొలి మలుపు వద్ద ప్రారంభమైన గ్రామ స్వస్తతా చర్యలో కర్మిష్టులు 22 మంది. శుభ్ర – సుందరీకృత ప్రదేశాలు ...

READMORE
...

2193* వ రోజు...

 ఆదివారం - 25.07.2021 నాటి వేకువ 4.20 నుండి 6.13 వరకు జరిగిన ద్విముఖ కర్తవ్య నిర్వహణలో కనీసం 18 మంది పాల్గొన్నారు. ఎక్కువ వ్యవధి పిదప విజయా విద్యా సంస్థలో నేటి (గోపాళం శివన్నారాయణ – కోమలి అండ్ కో ...

READMORE
...

2192* వ రోజు...

 2192*వ దినం (24.07.2021) కూడ వేకువ 4.21 వేళకే – నిన్నటి స్వచ్ఛ – సుందరీకరణ విభాగానికి తరువాయిగా – గంగులవారిపాలెం బాటలో – కొలిమి మేస్త్రి గారి గేదె పాల ఉత్పత్తి ప్రదేశం, వీరబాబు – తదితరుల ఇళ్ల వద్ద సుమారు 150 గజాల మేర స్వచ్చోద్యమ సందడి ప్రారంభమై – 6.12 దాక...

READMORE
[1] 2 3 4 5 ... > >>