విత్తనం తినాలని చీమలు చూస్తాయ్..

 విత్తనం తినాలని                  చీమలు చూస్తాయ్..                    మొలకలు తినాలని                  పక్షులు చూస్తాయ్..                              మొక్కని తినాలని                 పశువులు చూస్తాయ్                    అన్ని తప్పించుకుని              ఆ విత్తనం వృక్షమైనపుడు..               చీమలు, పక్షులు, ప...

READMORE

డాక్టర్ గోపీనాథ్ సర్ చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొచ్చి మౌనంగా ఉండిపోయాను

 డాక్టర్ గోపీనాథ్ సర్ చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొచ్చి మౌనంగా ఉండిపోయాను    "Never compromise on your ethical values for the irresponsible attitude of few idiots "...

READMORE

Quotation – 4 March 26, 2019

 రావణరాజ్యంలో ఉండి కూడ విభీషణుడు అవలక్షణాలు కల్గిలేడు. రామరాజ్యంలో ఉండి కూడ కైకేయి మంచి లక్షణాలు కల్గిలేదు. కాబట్టి మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు. మంచి మనస్తత్వాన్ని కల్గి ఉండాలి....

READMORE

Quotation – 3 March 26, 2019

 “ఒక్క క్షణం సహనం కొండంత ప్రమాదాన్ని దూరం చేస్తే ఒక్క క్షణం అసహనం మొత్తం జీవితాన్నే నాశనం చేస్తుంది”....

READMORE

Quotation – 2 March 26, 2019

 I don’t believe in age; I believe in confidence. Don’t let age dictate what we can or cannot do....

READMORE

Quotation – 1 March 26, 2019

 Smooth roads never make good drivers. Smooth sea never makes good sailors. Clear sky never makes good pilots. Problems free life never makes a strong and good person. Be strong enough to accept the challenges of life....

READMORE