...

3026*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? 29+13 మందితో చెత్త కేంద్రంలో పని - @3026*...

READMORE
...

3025*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? 3025* వ నాటి గ్రామ స్వచ్ఛ – సుందరోద్యమం!...

READMORE
...

3024*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా?                                గురువారం (8-2-24)నాటి శ్రమదాన సమాచారం - @ 3024*     ...

READMORE
...

3023*వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఎందుకు వాడాలి? 3023* వ ప్రయత్నం 26 మందిది....

READMORE
...

3022*వ రోజు...

  పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఎందుకు వాడాలి? మరొక వీధి భద్రతా చర్య - @3022*...

READMORE
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... > >>