...

2053*వ రోజు...

 ఈ 2053 వ నాటి చల్లని శుభోదయాన - 4.02 నిముషాల బ్రహ్మ ముహూర్తాన - వర్షంలేని కారణాన - ఉభయ శివరామ పురాల రహదారి మెరుగుదల కోసం - వచ్చే పోయే పరిసర గ్రామస్తుల మనసుల్లో కదలికలు వచ్చి, స్వచ్చ - శుభ్ర - సౌందర్య భావ వికాసాల కోసం - అంతిమంగా తమ తమ మనస్సాక్షుల సంతృప్తి కోసం - 31 మంది మూడు...

READMORE
...

2052*వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2052* వ నాటి గ్రామ బాధ్యతా నిర్వహణ . ...

READMORE
...

2051*వ రోజు...

  ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2051* వ నాటి శ్రమదానవీరం ....

READMORE
...

2050* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2050* వ నాటి సుదూర ప్రాంత శ్రమదానం. ...

READMORE
...

2049* వ రోజు...

 సూర్యోదయ – అస్తమానాలంత ఖచ్చితంగా ఈ నాటి వేకువ 4.00 కే స్వచ్చ సైనికుల గ్రామ – రహదారుల బాధ్యత మొదలైపోయింది! 6.05 కు ముగిసింది. ఈ దినం స్వచ్చ విధులలో పాల్గొన్న 39 మంది కార్యకర్తల మీద ఎవరి ఒత్తిడీ లేదు – ఏ ప్రలోభమూ కాదు – తాము ఎంతో కొంత ఋణపడ్డామని భావించే వీరు సమాజ బాధ్యతల పట్ల స్వయం ప్రేరితులు! 2049 ...

READMORE
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... > >>