...

1905* వ రోజు...

 ఈ బుధవారం వేకువ 3.58 నుండి 6.26 నిముషాల నడుమ- వరుసగా 4 వ రోజు కూడ బస్ ప్రాంగణం లో నిర్వహింపబడిన స్వచ్చ-శుభ్ర-సుందరీకరణలో పాల్గొన్న కార్యకర్తలు 29 మంది. ...

READMORE
...

1904* వ రోజు...

 వరుసగా 3 వ రోజు కూడ ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ ప్రాంగణంలోనే స్వచ్చ-శుభ్రత అవసరమనిపించి, 4.04-6.16 నిముషాల దాక నిర్వహించిన శ్రమదానంలో 27 మంది పాల్గొన్నారు. ...

READMORE
...

1903 * వ రోజు...

 మంచు, చలి కొద్దిగా శాంతించిన ఈ వేకువ 4.05-6.15 నిముషాల నడుమ నిన్నటి శ్రమదాన ప్రదేశమైన రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ ప్రాంగణంలోనే కొనసాగిన కృషిలో పాల్గొన్న వారు 30 మంది. ...

READMORE
...

1902* వ రోజు...

  ఈ ఆదివారం వేకువ 3.57 – 6.24 నిముషాల నడిమి కాలంలో నిన్నటి నిర్ణీత ప్రదేశమైన ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ ప్రాంగణంలో – రెండెకరాల ఖాళీ స్థలంలో జరిగిన శుభ్ర – సుందరీకరణ కృషిలో 40 మంది బాధ్యులు భాగస్వాములయ్యారు....

READMORE
...

1901* వ రోజు...

 ఈ స్థిర వార శుభోదయంలో 4.10 నుండి 6.26 నిముషాల నడుమ ప్రభుత్వ రవాణా నిలయానికి మూడు దిశలుగా జరిగిన రహదారి పారిశుద్ధ్య కృషిలో పాల్గొన్న ధన్యులు 32 మంది....

READMORE
<< < ... 101 102 103 104 [105] 106 > >>