...

1903 * వ రోజు...

 మంచు, చలి కొద్దిగా శాంతించిన ఈ వేకువ 4.05-6.15 నిముషాల నడుమ నిన్నటి శ్రమదాన ప్రదేశమైన రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ ప్రాంగణంలోనే కొనసాగిన కృషిలో పాల్గొన్న వారు 30 మంది. ...

READMORE
...

1902* వ రోజు...

  ఈ ఆదివారం వేకువ 3.57 – 6.24 నిముషాల నడిమి కాలంలో నిన్నటి నిర్ణీత ప్రదేశమైన ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థ ప్రాంగణంలో – రెండెకరాల ఖాళీ స్థలంలో జరిగిన శుభ్ర – సుందరీకరణ కృషిలో 40 మంది బాధ్యులు భాగస్వాములయ్యారు....

READMORE
...

1901* వ రోజు...

 ఈ స్థిర వార శుభోదయంలో 4.10 నుండి 6.26 నిముషాల నడుమ ప్రభుత్వ రవాణా నిలయానికి మూడు దిశలుగా జరిగిన రహదారి పారిశుద్ధ్య కృషిలో పాల్గొన్న ధన్యులు 32 మంది....

READMORE
...

1900* వ రోజు...

దట్టమైన మంచులో-చలిలో నేటి వేకువ 4.05 నుండి 6.12 నిముషాల దాక, కాలంతో పోటీ పడుతూ 32 మంది స్వచ్చ కార్యకర్తల శ్రమ విరాళ విన్యాసాలు చల్లపల్లి మూడు రోడ్ల ప్రధాన కూడలి నుండి విజయవాడ మార్గంలో కస్తూరి మామ్మగారి రహదారి ఉద్యానం దాక జరిగినవి!...

READMORE
<< < ... 28 29 30 31 [32]