...

2036*వ రోజు...

ఈ వేకువ సైతం 3.57 – 6.00 నడుమ నిన్నటి చోటనే – అనగా బాలికల వసతి గృహం (1 వ వార్డు) దగ్గర ఆగి, సాగర్ టాకీస్ బైపాసు మార్గంలో ముందుకు సాగుతూ 29 మంది స్వచ్చ కార్యకర్తలు కాలుష్యం పైన పోరు సాగించారు. ముగ్గురు మాత్రం భారత లక్ష్మి రైసు మిల్లు బాట దిశగా ఉన్న డ్రైనును, రోడ్డు మీద తిష్ట వేసిన రకరకాల వ్యర్ధాలను ఊడుస్తూ, ఏరుతూ,...

READMORE
...

2035* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2035* వ నాటి దూరస్థుల ఆగమనం. ...

READMORE
...

2034* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2034* వ నాటి శ్రమదాన విశేషాలు. ...

READMORE
...

2033*వ రోజు...

 నేటి వేకువ కూడ 4.01 – 6.00 మధ్యస్త 2 గంటల సమయంలో 29 మంది గ్రామహితకారులు – నిన్నటి కొంతభాగంతో సహా – ఇటు బందరు – అటు విజయవాడ మార్గాలను శుభ్రపరిచారు. మరొక మారు రావి రాఘవయ్య పెట్రోలు బంకు మొదలు – కోట ఉత్తర ద్వారం మీదుగా బ్రాహ్మణ కర్మ భవనం దాక క్షుణ్ణంగా – రకరకాలుగా – స్వచ్చ సుందరం కావించారు...

READMORE
...

2032* వ రోజు...

  ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడనే వాడం. 2032* వ నాటి వీధి శుభ్రతా చర్యలు.  ...

READMORE
<< < ... 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 ... > >>