...

1957*వ రోజు...

  గతంలో కన్నా కొంత ప్రత్యేకంగా చిల్లలవాగు ప్రక్క తరిగోపుల ప్రాంగణం లో తమ వాహనాలు నిలిపి ట్రాక్టర్ నుండి తమ పనిముట్లను తీసుకొని 20 మందికి పైగా స్వచ్చ కార్యకర్తలు చల్లపల్లి దిశగా విజయవాడ మార్గంలో పని ప్రారంభించారు. 4.08 నుండి -6.07 దాక దారికిరుప్రక్కల చుట్టు ప్రక్కల స్వచ్చ శుభ్రతలను ...

READMORE
...

1956*వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1956...

READMORE
...

1955*వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1955...

READMORE
...

1954*వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1954...

READMORE
...

1953* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడం!  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం –1953...

READMORE
<< < ... 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 ... > >>